Företagsekonomi i praktiken – Konsten att omsätta teori till praktisk verklighet

Oavsett vilken verksamhet som bedrivs så har alla en gemensam målsättning, nämligen att ha störst möjliga lönsamhet till minst möjliga arbetsinsats. Lönsamheten i siffror visar sig teoretiskt i ett bokslut. Men om man sedan utifrån dessa siffror vill analysera vad som kan göras för att förbättra verksamhetsresultatet ytterligare så krävs det mer än bara teoretiska kunskaper inom företagsekonomi eller renodlad ekonomi. Här kommer erfarenheter in, som en viktig del, för att kunna få fram vilka åtgärder som kan ge bästa möjliga utveckling i det enskilda fallet.

Konsten att skapa en långsiktigt, optimalt lönsam verksamhet

Det finns vissa grundregler när det gäller företagsekonomi. Men har man målsättningen att inte bara bli en i mängden utan vilja uppnå bättre resultat så gäller det att hitta de speciella faktorer som, i det enskilda fallet, ger förutsättningen att nå detta mål. Då gäller det att se på både intäktssidan och kostnadssidan. Med intäkter och kostnader menas här inte bara i pengar utan lika mycket i mänskligt och materiellt kapital. Vad kan förbättras för att verksamheten ska må bra som möjligt? Kan inkomsterna öka, kan kostnaderna minska och samtidigt få en ännu mer vinstgivande verksamhet?

För att lyckas uppnå detta krävs att man har den kreativa förmågan att, på distans och utan påverkan, kunna se och förstå vad som kan göras för att minska, mer eller mindre omedvetet uppkomna onödiga kostnader. Det kan t ex vara sjuk- och vikarieersättningar, avtagande effektivitetsutnyttjande eller för slitage och reparationer.

Rationaliseringar på gott och ont

En vanlig åtgärd som, alltför ofta, slentrianmässigt, tillgrips för att minska kostnaderna är rationaliseringar. Det är exempel på en åtgärd som, visar det sig i efterhand, inte sällan medför minskad effektivitet hos befintliga resurser. Detta beroende på att arbetsbelastningen många gånger då istället blir för hög på var och en. Något som resulterar i överuttag av effektiviteten och därmed en successiv kostnadsökning.