Mätning av effektivitetsnivån

För att få ett bedömningsunderlag av nuvarande effektivitetsnivå har diagnosverktyg tagits fram. Dels för verksamheten i sig och dels för de som utgör humankapitalet i en verksamhet, eller lika bra för en enskild. De består av frågeformulär med ett antal frågor där svaren sammantaget ger en bra bild av om kapacitetsutnyttjandet ligger på rätt nivå som passar såväl verksamheten som den enskilde på bästa möjliga sätt.